Statut Fundacji Rak Prostaty

STATUT

(tekst jednolity)

Fundacji RAK PROSTATY

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja Rak Prostaty, zwana dalej Fundacja, ustanowiona przez Fundatora Władysława Karkulowskiego, zwanego dalej Fundatorem – Aktem Notarialnym REPERTORIUM „A” Nr 569/2015 sporządzonym przez notariusza Macieja Wróblewskiego dnia 16.06.2015 r. w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991 r. nr 46. poz. 203), ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Z 2003 roku, Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), zwana dalej „ustawa o fundacjach”, oraz niniejszego statutu, zwanego dalej „statutem”.

 

Majątek założycielski Fundacji wynosi 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych).

 

§2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Siedzibą Fundacji jest Olsztyn.

3. Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja RAK PROSTATY

 

§3

1. Fundacja ma charakter otwarty.

2. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

3. Organem nadzorującym działalność Fundacji właściwym rzeczowo, jest minister właściwy do spraw zdrowia.

4.  Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Na obszarze swego działania Fundacja może tworzyć filie, ośrodki, biura, oddziały i zakłady do realizowania swoich celów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

6. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Rozdział II

 

Cele i zasady działalności Fundacji

 

§4

1. Celem Fundacji jest działalność charytatywna na rzecz ogółu społeczności oraz udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia, a w szczególności:

A) Wspieranie środowisk medycznych pacjentów i ich rodzin we wspólnej walce z rakiem

prostaty i innymi nowotworami złośliwymi.

B) Promowanie profilaktyki oraz metod leczenia raka prostaty, układu moczowo-płciowego i innych chorób nowotworowych, zgodnych ze standardami medycyny akademickiej.

C) Działalność edukacyjna i informacyjna związana z promocją zdrowia.

D) Promocja i organizacja wolontariatu i e-wolontariatu.

E) Wspieranie rozwoju podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia.

F) Budowa i rozwój portalu oraz forum internetowego o tematyce problemów z układem moczowo- płciowym, szczególnie gruczołu krokowego i innych nowotworów, jako platformy komunikacyjnej umożliwiających dialog wszystkich środowisk skoncentrowanych na walce z rakiem prostaty i innymi nowotworami złośliwymi.

 

2. Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez:

 

A) Gromadzenie i wykorzystanie na cele ochrony zdrowia i pomocy społecznej środków materialnych i finansowych otrzymywanych z kraju i z zagranicy

B) Współdziałanie z zainteresowanymi organami administracji państwowej i samorządowej placówkami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi oraz innymi związanymi z systemem opieki zdrowotnej w kraju i zagranicą

C) Prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczo-szkoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem środowiska medycznego i pacjentów z chorobą nowotworową

D) Organizowanie zgodnie z obowiązującym prawem publicznych zbiórek środków pieniężnych i rzeczowych w zakładach pracy, instytucjach oraz przy okazji imprez kulturalnych, sportowych i dobroczynnych

E) Wykorzystanie środków finansowych pochodzących ze zbiórek publicznych darowizn nawiązek, świadczeń pieniężnych, odpisów podatkowych na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji pacjentów nieobjętych procedurami resortu zdrowia

F) Pomoc finansowa przy zakupie leków dla pacjentów.

G) Pobudzanie ofiarności publicznej

H) Udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia placówkom zajmującym się działalnością profilaktyczną, leczniczą i opiekuńczą bez względu na formę prowadzonej działalności

I) Udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego i pośrednictwo w udzielaniu i przekazywaniu wsparcia finansowego i rzeczowego osobom chorym i ich rodzinom

J) Monitorowanie rynku światowego w zakresie najnowszych metod leczenia chorób

K) Pozyskiwanie technologii sprzętu medycznego i środków leczniczych stosowanych w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych oraz rehabilitacji po zakończeniu leczenia onkologicznego

L) Udzielanie i wspieranie pomocy psychologicznej osobom chorym i ich rodzinom

M) Promowanie psychoedukacji i psychoterapii zdrowia w kraju i zagranicą

N) Organizowanie i udział w imprezach propagujących psychoedukację i psychoterapię

O) Organizowanie kursów i warsztatów dla osób chorych przewlekle i ich opiekunów

P) Szkolenia kadr medycznych (studentów, pielęgniarek, lekarzy)

Q) Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla chorych i ich rodzin

R) Organizowanie akcji pomocy chorym z udziałem innych podmiotów

S) Organizowanie i finansowanie lub współfinansowanie zakupu, przekazywanie otrzymanego od darczyńców niezbędnego do ochrony i ratowania zdrowia lub życia sprzętu medycznego

T) Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej oświatowej oraz tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowywania szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych poświęconych tematyce chorób nowotworowych. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z innymi osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, lub wspierać ich działalność

U) Upowszechnianie wiedzy o przyczynach, rodzajach i leczeniu chorób nowotworowych oraz o sposobach radzenia sobie z nimi a także prowadzenia profilaktyki w tym zakresie

V) Prowadzenie interaktywnego portalu, w tym forum internetowego oraz innych narzędzi informatycznych służących komunikacji, wymianie doświadczeń i porad.

W) Współpracę z organami administracji państwowej, organizacjami lekarskimi i społecznymi oraz pacjentami i ich bliskimi w zakresie budowania nowych standardów w relacjach lekarz-pacjent.

X) Budowa portalu internetowego dotyczącego chorób nowotworowych, w tym m.in. konsultacje na temat sposobów leczenia, profilaktyki, ochrony i kontroli stanu zdrowia promowanie zdrowego stylu życia.

Y) Współpraca z osobami prawnymi oraz fizycznymi, które zdecydowały się wesprzeć działalność statutową Fundacji.

 

3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

4. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z instytucjami i organami administracji państwowej i samorządowej oraz organami Unii Europejskiej.

5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

6. Decyzję dotyczącą rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, jej zawieszenia, zakończenia oraz dotyczącą przedmiotu i zakresu tej działalności podejmuje Zarząd Fundacji i Rada Fundacji, głosując łącznie. Decyzja zapada większością 2/3 głosów, przy obecności wszystkich członków Rady i Zarządu.

 

 

Rozdział III

 

Organy Fundacji

 

 

§5

1. Organami stałymi Fundacji są:

 

A) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

B) Rada Fundacji

 

2. Skład, tryb powoływania, uprawnienia organów Fundacji określa statut, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

3. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, chyba, że przepisy szczególne

lub statut stanowią inaczej.

4. Podstawą obliczenia wymaganej większości głosów są wszystkie oddane głosy ważne

5. Uchwały organów Fundacji zapadają w głosowaniu jawnym. W sprawach osobowych głosuje się tajnie. Na wniosek osoby uprawnionej do głosowania w dowolnej sprawie głosuje się tajnie.

 

Zarząd Fundacji

 

§6

1. Zarząd składa się z dwóch do trzech osób powoływanych na czas nieograniczony przez Fundatora

2. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.     

3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

4. Fundator może zostać członkiem Zarządu.

5. Ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu oraz wytyczne, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji i innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno - prawnych określa Zarząd Fundacji w drodze uchwały po zatwierdzeniu przez Fundatora. Fundator może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczną lub prawną, która w jego imieniu zatwierdzi wynagrodzenia i wytyczne, co do wysokości wynagrodzeń uchwalone przez Zarząd.

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwila rezygnacji, odwołania przez Fundatora, lub śmierci.

 

§7

1 Zarząd:

 

A) Kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz

B) Podejmuje decyzję we wszelkich sprawach Fundacji

C) Prowadzi politykę finansową Fundacji

D) Uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji

E) Przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy

F) Tworzy zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne

G) Podejmuje decyzje o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu

H) Opracowuje regulamin pracy Zarządu Fundacji i regulaminy organów doradczych oraz zakładów

 

2. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są prezes, wiceprezes lub członek zarządu jednoosobowo.

3. Zobowiązania finansowe zaciągane w imieniu Fundacji do kwoty 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł) Zarząd może zaciągnąć zgodnie z reprezentacją określona w Statucie. Zobowiązania finansowe powyżej kwoty 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymagają dodatkowo uchwały Zarządu

4. Zarząd może powołać Dyrektora Fundacji.

5. Dyrektor Fundacji, (jeśli zostanie powołany) pełni czynności wykonawczo w stosunku do uchwał Zarządu w zakresie upoważnienia udzielonego mu przez Zarząd w formie pisemnej.

6. Zarząd podejmuje decyzję o wynagrodzeniu i jego wysokości dla członków Rady Programowej i Dyrektora Fundacji.

7. Zarząd Fundacji może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji z określonym zakresem umocowania.

8. Zarząd zbiera się wedle potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

9. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes, lub Wiceprezes, mogę one być prowadzone w formie telekonferencji.

10. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

11. Do ważności uchwały Zarządu wymagana jest obecność, co najmniej dwóch jego członków, w tym Prezesa Fundacji, lub Wiceprezesa.

12. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, lub Wiceprezesa.

13. Zarząd, co roku, do dnia 30 marca zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.

 

§8

Rada Fundacji

 

1. Rada Fundacji jest trzyosobowym organem kontroli, niepodlegającym Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, działającym w oparciu o zasady i procedury przez siebie ustalane, przy czym jej członkowie:

A) Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia:

B) Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej:

C) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26. poz. 306. z 2001 r. Nr 85. poz. 924 i Nr 154. poz. 1799. z 2002 r. Nr 113. poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45. poz. 391 i Nr 60. poz. 535).

2. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat.

3. Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator.

4. Fundator powołuje i odwołuje członka do i ze składu Rady Fundacji

 

§9

1. Do Rady Fundacji należy:

 

A) kontrola działalności finansowej Fundacji

B) występowanie do Zarządu z wnioskami po kontroli

C) przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego przedstawionego przez Zarząd

D) rada Fundacji zbiera się na wniosek Przewodniczącego, nie rzadziej niż raz w roku

 

2. Każdy z członków Rady Fundacji ma prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, w zebraniach Zarządu. Na pisemne żądanie członka Rady Fundacji Zarząd jest zobowiązany powiadamiać go o terminach zebrań Zarządu w sposób przyjęty dla członków Zarządu.

 

Rada Programowa

 

§10

1. Zarząd Fundacji może powołać Radę Programową, zwaną dalej Rada Programowa

2. Rada Programowa składa się, z co najmniej trzech członków.

3. Rada Programowa jest organem doradczym dla pozostałych organów Fundacji i jej działalność ma na celu ocenę realizowanych i planowanych kierunków rozwoju Fundacji, w tym odpowiada za wskazywanie najnowszych osiągnięć medycyny w zakresie leczenia chorób onkologicznych.

4. Członkami Rady Programowej mogą być lekarze, genetycy, biolodzy specjalizujący się w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych.

5. Członkowie Rady Programowej mogą być konsultantami medycznymi Fundacji.

6. Kadencja członków Rady Programowej jest nieograniczona.

7. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

8. Członków Rady Programowej powołuje Zarząd

9. Członkostwo w Radzie ustaje z chwila pisemnej rezygnacji, odwołania przez Zarząd, lub śmierci.

 

Rozdział V

 

Majątek Fundacji

 

§11

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w postaci środków pieniężnych w kwocie 500,00 zł słownie: pięćset zł.

2. Majątek Fundacji może pochodzić z:

a) środków przekazywanych przez Fundatorów, niezależnie od funduszu założycielskiego,

b) darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych,

c) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji oraz praw majątkowych,

d) dotacji, subwencji, grantów, stypendiów,

e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację bądź inne krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,

f) praw autorskich,

g) nawiązek orzekanych przez sądy,

h) odsetek bankowych i dochodów z innych instrumentów finansowych,

i) dofinansowania uzyskanego w ramach projektów organizowanych przez inne podmioty,

j) działalności odpłatnej prowadzonej przez Fundację,

           

§12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 13

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w wyniku jednomyślnej uchwały. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 14

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 15

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały

Likwidacja Fundacji.

§ 16

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 17

Decyzję o likwidacji fundacji i powołaniu likwidatora podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 18

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

 Zobacz wypis z KRS

 

 

Polecamy

Współpracujemy z