Regulamin wsparcia finansowego

REGULAMIN
przyznawania pomocy
przez Fundację RAK PROSTATY

 1. Niniejszy Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla pacjentów i osób ich wspierających, chorych w układzie moczowo-płciowym, szczególnie raka gruczołu krokowego Fundacji RAK PROSTATY, z siedzibą w Olsztynie, przy ulicy Dworcowej 12 lokal 56, 10—436 Olsztyn (w dalszej części zwany „Regulaminem") określa zasady gromadzenia i wypłacania środków pieniężnych zgromadzonych na koncie Fundacji RAK PROSTATY.

 2. Cel, na który gromadzone są środki pieniężne, musi być zgodny z celami statutowymi Fundacji.

Regulamin określa zasady udzielania pomocy finansowej z następujących źródeł:

 • środków finansowych Fundacji pozyskiwanych na cele statutowe

 • otrzymanych przez Fundację darowizn ze wskazaniem beneficjenta, bądź bez wskazania

 1. Fundacja przyznaje pomoc finansową dla:

 • osób dotkniętych chorobą nowotworową w układzie moczowo – płciowym, szczególnie gruczołu krokowego

 • osób poszkodowanych w wypadkach

 • osób chorych, poszkodowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 1. Pomoc finansowa udzielana jest w zakresie:

 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego i środków higienicznych

 • likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania

 • dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i zabiegów rehabilitacyjnych

 • dofinansowanie przejazdów na zabiegi, konsultacje lekarskie, na rehabilitację, do szpitala

 • dofinansowanie zakupu suplementów diety, leków i innych środków medycznych

 • organizowanie pomocy pielęgnacyjnej

 • dofinansowanie innych kosztów zdrowotnych i leczenia wskazanego schorzenia

 • pomoc w sytuacji życiowej wynikającej z nagłych zdarzeń lub w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach

 • pomoc w doposażeniu sprzętu dla oddziałów urologicznych

 1. Wszystkie wnioski z prośbą o pomoc powinny być kierowane do Fundacji RAK PROSTATY wyłącznie drogą pisemną na adres: Fundacja RAK PROSTATY, ul. Dworcowa 12 lokal 56, 10-436 Olsztyn. Inne formy próśb nie będą rozpatrywane.

 • Fundacja rozpatruje prośby o pomoc wyłącznie od osób, które dostarczą komplet wymaganych dokumentów. Istnieje możliwość przesłania zeskanowanych dokumentów na adres mailowy Fundacji: fundacja@rak-prostaty.pl, pod warunkiem późniejszego dostarczenia oryginałów dokumentów do siedziby Fundacji.

 • Za komplet dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pomoc uznaje się:

 1. prośbę z opisem sytuacji rodziny z odręcznym podpisem oraz telefonem kontaktowym

 2. zaświadczenia o dochodach za ostatnie 3 miesiące (z uwzględnieniem wszystkich dochodów, tzn. wynagrodzenia i ich wszystkie składowe, zasiłki, renty, emerytury, alimenty i inne) oraz oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku ewentualnych zajęć komorniczych, dotyczących otrzymywanych dochodów, Fundacja prosi o wskazanie tej okoliczności

 3. orzeczenie o niepełnosprawności osoby ubiegającej się o wsparcie

 4. zaświadczenie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o wsparcie, zaawansowaniu choroby onkologicznej

 5. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz dysponowania wizerunkiem (fotografią) - wyłącznie w celach związanych ze wsparciem i poszukiwaniem dalszego wsparcia.

 1. Prawo do ubiegania się o pomoc Fundacji przysługuje rodzinie, w której dochód netto (uwzględniający wszelkie źródła dochodów) na osobę nie przekracza kwoty 1000,00 zł netto, a dla osoby samotnej 1500,00 zł netto. Fundacja, w szczególnych przypadkach może zmienić progi dochodowe.

 2. Jeżeli wnioskujący ubiega się o niżej pomoc rehabilitacyjną, należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym:

 • zaświadczenie kwalifikujące osobę na turnus rehabilitacyjny z informacją o terminie i kosztach leczenia;

 • zaświadczenie z Miejskiego, innego Centrum Pomocy Rodzinie z informacją o wysokości dofinansowania przyznanego osobie do wyżej wymienionego turnusu.

 1. dofinansowanie rehabilitacji indywidualnej:

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z informacją o potrzebie rehabilitacji indywidualnej;

 • zlecenie lekarskie lub magistra z zakresu fizjoterapii z zaznaczeniem częstotliwości, ilości i rodzaju niezbędnych zabiegów.

 1. dofinansowanie sprzętu medycznego (sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, okulary korekcyjne, sprzęt ortopedyczny, protezy, leki itp.):

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z informacją o potrzebie zakupu danego sprzętu medycznego;

 • wstępny kosztorys sprzętu;

 • pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia i z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z informacją, czy wyżej wymienione instytucje dofinansowują zakup sprzętu, jeżeli tak, to, w jakiej kwocie.

 1. Podopieczni Fundacji mogą ubiegać się o pomoc przy zakupie leków, środków pomocniczych i higienicznych na podstawie odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez lekarza prowadzącego.

  W przypadku prośby o dofinansowanie zakupu leków Fundacja zastrzega sobie prawo do wypłacania środków finansowych wyłącznie do aptek. Ubiegający się o pomoc zobowiązany jest do znalezienia na własną rękę apteki, w której będzie się zaopatrywał oraz do przedłożenia otrzymanego uprzednio od Fundacji oświadczenia dotyczącego akceptacji przez aptekę współpracy z Fundacją na poniższych zasadach:

 • przy zakupie leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego, na podstawie okazanej w aptece umowy darowizny zawartej pomiędzy Fundacją a Podopiecznym, apteka wystawia fakturę VAT lub fakturę pro forma,

 • nabywcą i odbiorcą na fakturze jest Podopieczny Fundacji, a płatnikiem jest Fundacja,

 • apteka przesyła kopię faktury VAT lub fakturę pro forma na adres Fundacji,

 • Fundacja dokonuje przelewu w ciągu 7 dni od otrzymania faktury,

 • Fundacja pokryje należności wynikające z wystawionej faktury wyłącznie do kwoty umowy darowizny zawartej z Wnioskującym.

 1. Pomoc materialna na rzecz Wnioskującego udzielana jest na podstawie indywidualnej umowy poprzez refundację faktury lub części faktury wystawionej na cel zgodny ze złożoną prośbą. Faktura nie może być wystawiona wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku. Refundacja środków finansowych następuje wyłącznie na konto danego ośrodka/rehabilitanta/zakładu/sklepu medycznego, na podstawie oryginału faktury wystawionej na Fundację, z dopiskiem, tj. imię i nazwisko osoby, dla której przeznaczone jest dofinansowanie i sprecyzowaniem czego dotyczy dofinansowanie: turnus/rehabilitacja/sprzęt medyczny.

 2. Fundacja pokrywa należności wynikające z wystawionej faktury wyłącznie do kwoty wcześniej uzgodnionej z Wnioskującym.

 3. Po przesłaniu wyżej wymienionych dokumentów wniosek jest rejestrowany w Ewidencji Wsparcia przez Fundację.

 4. Jeżeli prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie, Fundacja skontaktuje się z wnioskodawcą.

 5. Zarząd Fundacji ma prawo sprawdzenia, czy Wnioskujący prawidłowo wykorzystał dofinansowanie.

 6. W szczególnych przypadkach, nieopisanych powyżej, Fundacja zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach, ustalonych na posiedzeniu Komisji Doradcza ds. Wsparcia.

 7. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmówienia pomocy, chociażby z listu i z dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynikało, że wszelkie warunki określone statutem i regulaminem zostały spełnione.

 8. Fundacja zastrzega sobie prawo zmian w obowiązującym Regulaminie.

 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Fundacji i postanowienia do indywidualnych umów.

Ograniczenia Fundacji w zakresie rodzajów udzielanej pomocy:

 1. Fundacja nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o udzielenie pożyczek finansowych.

 2. Fundacja nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę ich zadłużenia: bankowego, kredytowego, spółdzielni mieszkaniowych.

 3. Fundacja nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę zadłużenia w placówkach medycznych, tj. szpitale, hospicja, apteki i inne instytucje.

 4. Fundacja nie finansuje i nie współfinansuje operacji zagranicznych, rehabilitacji, zakupu sprzętu i leków poza granicami Polski dla dzieci, jak i osób dorosłych.

 5. Fundacja nie udziela pomocy finansowej w zakresie medycyny niekonwencjonalnej, tj. zakupu leków, leczenia i rehabilitacji.

 6. Fundacja nie udziela długoterminowej pomocy finansowej na szeroko pojętą poprawę sytuacji bytowej, z wyłączeniem jednorazowych sytuacji możliwych do udokumentowania, np. fakturą/rachunkiem przed rozpatrzeniem wniosku.

   

Postanowienia ogólne w zakresie zasad przyznawania świadczeń

 1. Decyzje, w sprawach dotyczących udzielania pomocy, podejmuje Zarząd na podstawie opinii Komisji składającej się z Przewodniczącej Komisji Doradczej ds. Wsparcia i minimum jednego członka.

 2. Komisja wydaje opinie na podstawie przeprowadzonych i opisanych wcześniej wywiadów przygotowanych w formie pisemnej.

Postanowienia końcowe

W sprawach przekraczających zakres kompetencji należący do Komisji, uchwały podejmuje Zarząd Fundacji, na zasadach opisanych w Statucie Fundacji.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2017 r.

 

                                                                                    Zatwierdzono, za Zarząd:

 

 

                                                                                  /podpisał/

                                                                             Władysław Karkulowski

                                                                                   prezes

Polecamy

Współpracujemy z