Wypis z KRS-u, stan na 19.08.2015

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 19.08.2015 godz. 09:20:07
Numer KRS: 0000570683

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

11.08.2015

Ostatni wpis

Numer wpisu

3

Data dokonania wpisu

11.08.2015

Sygnatura akt

OL.VIII NS-REJ.KRS/9565/15/91/REGON

Oznaczenie sądu

 


 


 

 

 
   

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju organizacji

FUNDACJA

2.Numer REGON/NIP

REGON: 362214031, NIP: 7393877470

3.Nazwa

FUNDACJA RAK PROSTATY

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

 

5.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?

NIE

 


 

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, powiat OLSZTYN, gmina OLSZTYN, miejsc. OLSZTYN

2.Adres

ul. DWORCOWA, nr 12, lok. 56, miejsc. OLSZTYN, kod 10-436, poczta OLSZTYN, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

RAK.PROSTATY@TLEN.PL

4.Adres strony internetowej

HTTP://RAK-PROSTATY.PL

 


 

Rubryka 4 - Informacje o statucie

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu

1

21.06.2015 R.

UCHWAŁĄ Z DNIA 06.08.2015 R. ZMIENIONO § 9 UST. 1, § 10, § 11 UST. 3 I 4, § 12 UST. 2, § 21; SKREŚLONO § 4 UST. 2 PKT Z, § 4 UST. 5 ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ POZOSTAŁYCH USTĘPÓW, SKREŚLONO § 9 UST. 7, § 14 UST. 2 PKT K, WYKREŚLONO ROZDZIAŁ III,

 


 

 

 

 

 

                               
   

ZMIENIONO ROZDZIAŁ IV NA III, ROZDZIAŁ V NA IV I ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW.

 
 
     
 
   

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

 
 
   

Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów

 
 
   

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór

MINISTER ZDROWIA

 
   

1.Nazwa organu

 
 
 
   

Dział 2

 
 
 

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

JEDNOOSOBOWO

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

CHRISTA

 

2.Imiona

JERZY

 

3.Numer PESEL/REGON

51020604550

 

4.Numer KRS

****

 

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KARKULOWSKI

 

2.Imiona

WŁADYSŁAW

 

3.Numer PESEL/REGON

49061707390

 

4.Numer KRS

****

 

5.Funkcja w organie reprezentującym

WICEPREZES

 

 
 
 

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu

RADA FUNDACJI

Podrubryka 1

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
   

Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

LASKOWSKI

2.Imiona

RAFAŁ SEBASTIAN

3.Numer PESEL/REGON

73051803250

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MAUCH

2.Imiona

MARIUSZ

3.Numer PESEL/REGON

80120114735

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

NOWAK

2.Imiona

EUGENIUSZ

3.Numer PESEL/REGON

50022103258

 

 
 
   

Rubryka 3
Brak wpisów

 
 
   

Dział 3

 
 
   

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

 
 
   

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów

 
 
 

Rubryka 3 - Cel działania organizacji

1.Cel działania

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA NA RZECZ OGÓŁU SPOŁECZNOŚCI ORAZ UDZIELANIE POMOCY W ROZWIJANIU OCHRONY ZDROWIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI:

A)  WSPIERANIE ŚRODOWISK MEDYCZNYCH PACJENTÓW I ICH RODZIN WE WSPÓLNEJ WALCE Z RAKIEM PROSTATY I INNYMI NOWOTWORAMI ZŁOŚLIWYMI,

B)  PROMOWANIE PROFILAKTYKI ORAZ METOD LECZENIA RAKA PROSTATY, UKŁADU MOCZOWO- PŁCIOWEGO I INNYCH CHORÓB NOWOTWOROWYCH, ZGODNYCH ZE STANDARDAMI MEDYCYNY AKADEMICKIEJ,

C)  DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PROMOCJĄ ZDROWIA,

D)  PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU I E-WOLONTARIATU,

E) WSPIERANIE ROZWOJU PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ OCHRONĄ ZDROWIA,

F)  BUDOWA I ROZWÓJ PORTALU ORAZ FORUM INTERNETOWEGO O TEMATYCE PROBLEMÓW Z UKŁADEM MOCZOWO-PŁCIOWYM, SZCZEGÓLNIE GRUCZOŁU KROKOWEGO I INNYCH NOWOTWORÓW, JAKO PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ UMOŻLIWIAJĄCYCH DIALOG WSZYSTKICH ŚRODOWISK SKONCENTROWANYCH NA WALCE Z RAKIEM PROSTATY I INNYMI NOWOTWORAMI ZŁOŚLIWYMI.

 

 
 
   

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
   

Rubryka 5
Brak wpisów

 
 
   

Dział 4

 
 
   

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

 
 
   

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

 
 
   

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na

zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

 
 
   

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się

sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

 
 
   

Dział 5

 
 
   

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

 
 
   

Dział 6

 
 
   

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

 
 
   

Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów

 
 
 

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
   

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów

 
 
   

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

 
 
   

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

 
 
   

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

 
 
   

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

 
 
 

data sporządzenia wydruku 19.08.2015

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 19.08.2015 godz. 09:20:07
Numer KRS: 0000570683

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

11.08.2015

Ostatni wpis

Numer wpisu

3

Data dokonania wpisu

11.08.2015

Sygnatura akt

OL.VIII NS-REJ.KRS/9565/15/91/REGON

Oznaczenie sądu

 


 


 

 

 
  Pole tekstowe: Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju organizacji

FUNDACJA

2.Numer REGON/NIP

REGON: 362214031, NIP: 7393877470

3.Nazwa

FUNDACJA RAK PROSTATY

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

 

5.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?

NIE

 


 

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, powiat OLSZTYN, gmina OLSZTYN, miejsc. OLSZTYN

2.Adres

ul. DWORCOWA, nr 12, lok. 56, miejsc. OLSZTYN, kod 10-436, poczta OLSZTYN, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

RAK.PROSTATY@TLEN.PL

4.Adres strony internetowej

HTTP://RAK-PROSTATY.PL

 


 

Rubryka 4 - Informacje o statucie

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu

1

21.06.2015 R.

UCHWAŁĄ Z DNIA 06.08.2015 R. ZMIENIONO § 9 UST. 1, § 10, § 11 UST. 3 I 4, § 12 UST. 2, § 21; SKREŚLONO § 4 UST. 2 PKT Z, § 4 UST. 5 ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ POZOSTAŁYCH USTĘPÓW, SKREŚLONO § 9 UST. 7, § 14 UST. 2 PKT K, WYKREŚLONO ROZDZIAŁ III,

 


 

 

 

 

 

                               
   

ZMIENIONO ROZDZIAŁ IV NA III, ROZDZIAŁ V NA IV I ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW.

 
 
   
 
   

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

 
 
   

Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów

 
 
   

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór

MINISTER ZDROWIA

 
   

1.Nazwa organu

 
 
 
   

Dział 2

 
 
 

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

JEDNOOSOBOWO

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

CHRISTA

 

2.Imiona

JERZY

 

3.Numer PESEL/REGON

51020604550

 

4.Numer KRS

****

 

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KARKULOWSKI

 

2.Imiona

WŁADYSŁAW

 

3.Numer PESEL/REGON

49061707390

 

4.Numer KRS

****

 

5.Funkcja w organie reprezentującym

WICEPREZES

 

 
 
 

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu

RADA FUNDACJI

Podrubryka 1

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
   

Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

LASKOWSKI

2.Imiona

RAFAŁ SEBASTIAN

3.Numer PESEL/REGON

73051803250

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MAUCH

2.Imiona

MARIUSZ

3.Numer PESEL/REGON

80120114735

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

NOWAK

2.Imiona

EUGENIUSZ

3.Numer PESEL/REGON

50022103258

 

 
 
   

Rubryka 3
Brak wpisów

 
 
   

Dział 3

 
 
   

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

 
 
   

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów

 
 
 

Rubryka 3 - Cel działania organizacji

1.Cel działania

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA NA RZECZ OGÓŁU SPOŁECZNOŚCI ORAZ UDZIELANIE POMOCY W ROZWIJANIU OCHRONY ZDROWIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI:

A)  WSPIERANIE ŚRODOWISK MEDYCZNYCH PACJENTÓW I ICH RODZIN WE WSPÓLNEJ WALCE Z RAKIEM PROSTATY I INNYMI NOWOTWORAMI ZŁOŚLIWYMI,

B)  PROMOWANIE PROFILAKTYKI ORAZ METOD LECZENIA RAKA PROSTATY, UKŁADU MOCZOWO- PŁCIOWEGO I INNYCH CHORÓB NOWOTWOROWYCH, ZGODNYCH ZE STANDARDAMI MEDYCYNY AKADEMICKIEJ,

C)  DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PROMOCJĄ ZDROWIA,

D)  PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU I E-WOLONTARIATU,

E)WSPIERANIE ROZWOJU PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ OCHRONĄ ZDROWIA,

F)  BUDOWA I ROZWÓJ PORTALU ORAZ FORUM INTERNETOWEGO O TEMATYCE PROBLEMÓW Z UKŁADEM MOCZOWO-PŁCIOWYM, SZCZEGÓLNIE GRUCZOŁU KROKOWEGO I INNYCH NOWOTWORÓW, JAKO PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ UMOŻLIWIAJĄCYCH DIALOG WSZYSTKICH ŚRODOWISK SKONCENTROWANYCH NA WALCE Z RAKIEM PROSTATY I INNYMI NOWOTWORAMI ZŁOŚLIWYMI.

 

 
 
   

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
   

Rubryka 5
Brak wpisów

 
 
   

Dział 4

 
 
   

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

 
 
   

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

 
 
   

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na

zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

 
 
   

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się

sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

 
 
   

Dział 5

 
 
   

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

 
 
   

Dział 6

 
 
   

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

 
 
   

Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów

 
 
 

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
   

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów

 
 
   

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

 
 
   

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

 
 
   

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

 
 
   

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

 
 
 

data sporządzenia wydruku 19.08.2015

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecamy

Współpracujemy z